Từ điển Dict9
EV

plagiarist Tiếng Anh là gì?

ENplagiarist
Danh từ
kẻ ăn cắp văn