Từ điển Dict9
EV

plagiarize Tiếng Anh là gì?

ENplagiarize
Động từ
(cách viết khác plagiarise)
ăn cắp [văn]
nhiều đoạn của cuốn sách là văn ăn cắp