Từ điển Dict9
EV

plain cards Tiếng Anh là gì?

ENplain cards

Kết quả tìm kiếm từ Wikipedia