Từ điển Dict9
EV

plainness Tiếng Anh là gì?

ENplainness

Kết quả tìm kiếm từ Wikipedia