Từ điển Dict9
EV

plane-iron Tiếng Anh là gì?

ENplane-iron
Danh từ
lưỡi bào