Từ điển Dict9
EV

plant-louse Tiếng Anh là gì?

ENplant-louse
Danh từ
rệp cây