Từ điển Dict9
EV

plasm Tiếng Anh là gì?

ENplasm
Danh từ
như plasma
xem plasma