Từ điển Dict9
EV

plasmatic Tiếng Anh là gì?

ENplasmatic
Tính từ
(thuộc) huyết tương