Từ điển Dict9
EV

plasmodium Tiếng Anh là gì?

ENplasmodium
Danh từ
(sinh vật học) hợp bào
trùng sốt rét