Từ điển Dict9
EV

plastic bomb Tiếng Anh là gì?

ENplastic bomb
Danh từ
bom chất nổ dẻo, bom plat-tic