Từ điển Dict9
EV

plastically Tiếng Anh là gì?

ENplastically
phó từ
dẻo, mềm dẻo