Từ điển Dict9
EV

plasticity Tiếng Anh là gì?

ENplasticity
Danh từ
tính dẻo, tính dễ nặn;(nghĩa bóng) tính dễ uốn nắn