Từ điển Dict9
EV

plasticize Tiếng Anh là gì?

ENplasticize
Ngoại động từ
làm dẻo, làm mềm dẻo