Từ điển Dict9
EV

platan Tiếng Anh là gì?

ENplatan
Danh từ
(thực vật học) cây tiêu huyền ((như) plane)