Từ điển Dict9
EV

plate-basket Tiếng Anh là gì?

ENplate-basket
Danh từ
giỏ đựng thìa đĩa