Từ điển Dict9
EV

plate-mark Tiếng Anh là gì?

ENplate-mark
Danh từ
dấu bảo đảm tuổi vàng (bạc)
dấu in lan ra lề (tranh ảnh in bản kẽm)