Từ điển Dict9
EV

platen Tiếng Anh là gì?

ENplaten
Danh từ
(ngành in) tấm ấn giấy
trục (cuốn giấy ở máy chữ)