Từ điển Dict9
EV

plater Tiếng Anh là gì?

ENplater
Danh từ
thợ mạ
công nhân bọc vỏ tàu
ngựa đua loại kém