Từ điển Dict9
EV

platinic Tiếng Anh là gì?

ENplatinic
Tính từ
(hoá học) Platinic
platinic acid
axit platinic