Từ điển Dict9
EV

platinise Tiếng Anh là gì?

ENplatinise
Ngoại động từ
mạ platin