Từ điển Dict9
EV

platinize Tiếng Anh là gì?

ENplatinize
Ngoại động từ
mạ platin