Từ điển Dict9
EV

platinoid Tiếng Anh là gì?

ENplatinoid
Danh từ
platinoit (hợp kim)