Từ điển Dict9
EV

platinum black Tiếng Anh là gì?

ENplatinum black
Danh từ
muội platin