Từ điển Dict9
EV

platitude Tiếng Anh là gì?

ENplatitude
Danh từ
(nghĩa xấu)
lời nhận xét sáo; lời nói nhàm
chúng tôi sẽ phải nghe những lời nói nhàm về những mối nguy do ăn tiêu quá khả năng mình