Từ điển Dict9
EV

platonise Tiếng Anh là gì?

ENplatonise
Ngoại động từ
giải thích bằng học thuyết Pla-ton; làm cho theo học thuyết Pla-ton
lý tưởng hoá (tình yêu...)
Nội động từ
theo học thuyết Pla-ton