Từ điển Dict9
EV

platonist Tiếng Anh là gì?

ENplatonist
Danh từ
người theo học thuyết Pla-ton