Từ điển Dict9
EV

play-act Tiếng Anh là gì?

ENplay-act
Động từ
vờ vĩnh, "đóng kịch" (nghĩa bóng)