Từ điển Dict9
EV

play-actor Tiếng Anh là gì?

ENplay-actor
Danh từ
(nghĩa xấu) kép hát
người giả dối, người không thành thật, người vờ vịt, người "đóng kịch" (nghĩa bóng)