Từ điển Dict9
EV

playfellow Tiếng Anh là gì?

ENplayfellow
Danh từ
(cách viết khác playmate)
bạn cùng chơi (của trẻ em)