Từ điển Dict9
EV

playing-card Tiếng Anh là gì?

ENplaying-card
Danh từ
quân bài