Từ điển Dict9
EV

playing-field Tiếng Anh là gì?

ENplaying-field
Danh từ
sân chơi (ở trường học)
sân, bãi (đá bóng…)