Từ điển Dict9
EV

playmate Tiếng Anh là gì?

ENplaymate
Danh từ
như playfellow