Từ điển Dict9
EV

plaza Tiếng Anh là gì?

ENplaza
Danh từ
quảng trường
[nơi họp] chợ (ở thành phố Tây Ban Nha)
(Mỹ) khu buôn bán, khu lắm cửa hàng cửa hiệu