Từ điển Dict9
EV

pleasurable Tiếng Anh là gì?

ENpleasurable
Tính từ
dễ chịu, thú vị, thích thú
a pleasurable sensation
một cảm giác dễ chịu