Từ điển Dict9
EV

plebiscitary Tiếng Anh là gì?

ENplebiscitary
Tính từ
(thuộc) cuộc trưng cầu ý dân