Từ điển Dict9
EV

pled Tiếng Anh là gì?

ENpled
(Mỹ) quá khứ và quá khứ phân từ của plead
xem plead