Từ điển Dict9
EV

plentiful Tiếng Anh là gì?

ENplentiful
Tính từ
phong phú, dồi dào
a plentiful supply of goods
nguồn cung cấp hàng hóa dồi dào