Từ điển Dict9
EV

pleochroism Tiếng Anh là gì?

ENpleochroism
Danh từ
tính nhiều màu