Từ điển Dict9
EV

plesiosauri Tiếng Anh là gì?

ENplesiosauri
Danh từ, số nhiều plesiosaurus /'pli:siə'sɔ:rəs/, plesiosauruses /,pli:siə'sɔ:rəsiz/
thằn lằn đầu rắn, xà đầu long