Từ điển Dict9
EV

pleural Tiếng Anh là gì?

ENpleural
Tính từ
(giải phẫu) (thuộc) màng phổi