Từ điển Dict9
EV

plicated Tiếng Anh là gì?

ENplicated
Tính từ
(sinh vật học); (địa lý,địa chất) uốn nếp