Từ điển Dict9
EV

pliers Tiếng Anh là gì?

ENpliers
Danh từ
số nhiều (thường a pair of pliers)
cái kìm