Từ điển Dict9
EV

plinth Tiếng Anh là gì?

ENplinth
Danh từ
chân tượng, chân cột (hình vuông)