Từ điển Dict9
EV

plosive Tiếng Anh là gì?

ENplosive
Tính từ
(ngôn ngữ học)
bật (phụ âm)
Danh từ
(ngôn ngữ học)
phụ âm bật (như, t, p trong top)