Từ điển Dict9
EV

plough-beam Tiếng Anh là gì?

ENplough-beam
Danh từ
bắp cày