Từ điển Dict9
EV

thermotic Tiếng Anh là gì?

ENthermotic
Tính từ
thuộc nhiệt