Từ điển Dict9
EV

thespian Tiếng Anh là gì?

ENthespian
Tính từ
(cách viết khác thespian)(đùa hoặc tu từ)
[thuộc] diễn xuất;[thuộc] sân khấu