Từ điển Dict9
EV

thetic Tiếng Anh là gì?

ENthetic
Cách viết khác : thetical