Từ điển Dict9
EV

theurgic Tiếng Anh là gì?

ENtheurgic
Cách viết khác : theurgical