Từ điển Dict9
EV

theurgical Tiếng Anh là gì?

ENtheurgical